sunnuntai 24. maaliskuuta 2013

Tulevaisuustekijät

Iiro S. Kansa. Viestintä. Avoimuus. Rehellisyys. Oikea-aikaisuus. Politiikka. Reagointikyky. Maapalloistuminen. Kansainvälisyys. Kerava. Keravalaisuus. Identiteetti. Voimavara. Paikallisuus. Tehokkuus. Suomi. Suomalaisuus. Koti. isänmaa. Uskonto. Joustavuus. Haasteellisuus. Yhteisöllisyys. Turvallisuus.


Päivi. Tapa toimia. Avoimuus on mahdollisuus. Oikeudenmukaisuus. Yhteistyö. Yhteisöllisyys. Hyvä ennakointi. Sijainti. Palvelun laatu. Palvelun saatavuus. Muutos on mahdollisuus. Keravan brändi. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Kaavoitus. Elinvoimaisuus. Turvallisuus. Rohkeus. Luovuus. Kansainvälisyys. Monikulttuurisuus. Syrjäytymisen ehkäisy.
Karoliina Marttinen. Uudistumiskyky. Palvelut. Osaaminen. Innovaatiot. Kehittäminen. Asiantuntijuus. Yhteistyö. Uskallus. Työkulttuuri. Luottamus. Avoimuus. Läpinäkyvyys. Luovuus. Rutiinit. Tahto. Joustavuus. Henkilöstö. Rakenteet. Teknologia. Kokemus. Motivointi. Asiakkaat. Johtaminen. Hyvinvointi.


Eija M. Sijainti. Tehokas. Tiivis. Palvelut. Vehreys. Pientaloasuminen. Yritysmyönteisyys. Ihmislähtöisyys. Innostus.
Jukka Nissinen. Osaaminen. Koulutus. Liikunta. Imago. Viestintä. Yhteisöllisyys. Monikulttuurisuus. Teknologia. Visiointi. Ahkeruus. Innovointi. Kurinalaisuus. Motivointi. Rakenteet. Prosessihallinta. Uudistuminen. Luovuus.

Näkemys. Rohkeus. Vaatimus. Uudistuminen. Kotiseutu. Yhteistyö. Koulutus. Tiedotus. Kulttuuri. Asuminen. Globalisaatio. Liikenne. Viihtyvyys. Sitoutuminen. Nopeus. Vapaa-ajan tarpeet. Säädökset. Luovuus. Valvonta. Vastuu.
Kriittisyys. Analyyttisyys. Avoimuus. Avarakatseisuus. Luovuus. Oivallus.
Avoimuus. Terve anarkisuus. Luotettavuus. Tukeminen. Yhteistyö. Yhdenvertaisuus. Monikansallisuus.
Tuottavuutta saadaan aikaan vain sillä, että tehdään vain sitä, mistä asiakas on valmis maksamaan. Tai, että se tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. Jokainen on oman työnsä asiantuntija. Ei ole alainen, on kollega. Kannustetaan kollegoja, iloitaan toisten saavutuksista ja onnistumisista.
Eero. Sähköinen viestintä. Saatavuus. Reiluus. Tasa-arvoisuus. Suunnitelmallisuus. Kaupungistuminen. Globalisaatio. Vaikuttavuus.
Säde. Osallistava johtaminen. Vetovoimainen. Luotettava myös naapureiden suhteen. Ikäihmiset resursseina. Laadukas ympäristö.
Kirsi. Kohtaaminen. Välittäminen. Vaikuttaminen. Hyväksyvä. Yhteisö. Suvaitsevaisuus. Voimavara. Saavutettavissa. Avoimuus. Kunnioitus. Kekseliäisyys. Uskallus. Arvostava.

Ville Pihola. Rohkeus uudistaa. Ideapankki. Oivaltaminen. Päätöksen seuranta ja raportointi. Työtyytyväisyys. Tuottavuus. Palvelujen nopeus. Investoinnit oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja oikean suuruisena. Organisaatiorakenteen keveys. Vihreys autoilijoita unohtamatta. Sosiaalisten kohtaamispaikkojen ja yritystilojen luominen.
Tuula Komokallio. Rehellisyys. Johtajuus. Henkilöstön koulutus. Henkilöstön kuuleminen.
Jyrki Virtanen. Tehokas viestintä. Nuoriso. Yhteisöllisyys. Luovuus.
Taloudellisuus. Yhteistyökykyinen. Rohkeus. Kehityskykyisyys. Viihtyisyys. Edelläkävijä. Sijainti. Kaupunkirakenne. Sopivankokoinen. Vihreys. Voimakastahtoinen. Joustavuus. Verkottuminen. Laatutietoisuus. Kulttuurimyönteisyys. Liikuntapaikat. Avoin. Ammattitaitoinen. Tavoitteellisuus. Sympaattinen. Läheinen. Haluttu.
Anna Evilä. Erikoistuminen. Yhteisöllisyys. Huumori. Edelläkävijyys. Ennakointi. Yksinkertaistaminen. Yhteistyö. Positiivisuus. Markkinointi. Aktivointi. Tapahtumarikkaus. Osallistaminen. Uudistuminen. Perinteikkyys. Vahvuuksien vahvistaminen. Ratkaisukeskeisyys. Innovaatiot. Ekologisuus. Asiakaslähtöisyys. Laatu. Viihtyvyys. Rohkeus.
Läheisyys. Hyvinvointi. Turvallisuus. Osallisuus. Ystävällisyys. Ekologisuus. Leppoisuus. Rauhallisuus. Iloisuus. Tasa-arvoisuus. Oikeudenmukaisuus. Kulttuuri-innovaatiot. Eteenpäinkatsova. Kekseliäs. Monikulttuurisuus. Vehreys. Inhimillisyys. Avarakatseisuus. Huolenpito. Leikkisyys.
Uudistumiskyky. Palvelut. Osaaminen. Innovaatiot. Kehittäminen. Asiantuntijuus. Yhteistyö. Uskallus. Työkulttuuri. Luottamus. Avoimuus. Läpinäkyvyys. Luovuus. Rutiinit. Tahto. Joustavuus. Henkilöstö. Rakenteet. Teknologia. Kokemus. Motivointi. Asiakkaat. Johtaminen. Hyvinvointi.
Itsenäinen? Kuntaliitos. Talous. Ympäristö. Lapset. Palvelut. Elinkeinot. Monikulttuurisuus. Harrastukset. Turvallisuus. Asunnot. Liikenne. Elinkaari. Avoimuus. Johtaminen. Osallisuus. Hyvinvointi. Luovuus.
Markku Pyykkölä. Väestörakenne. Monituottajamalli. Sosiaalinen pääoma. Maine.
Marja-Liisa Nykänen. Sitoutuneet työntekijät. Kehittäminen. Osallisuus. Yhteistyö. Vaihtoehtoja. Tiedotus.
Rehellisyys. Mukanaolo. Ystävällisyys. Rohkaiseva. Positiivisuus.
Osallisuus. Vuorovaikutus. Avoimuus.Läpinäkyvyys. Innostus. Tarinat. Oikeudenmukaisuus. Monikulttuurisuus. Suvaitsevaisuus. Luovuus. Uusiutuminen. Hiljainen tieto. Sosiaalinen. Turvallisuus. Yhteisöllinen. Ennaltaehkäisevä. Asiakaslähtöisyys. Ennakoiva. Rohkeus. Rentous. Välittäminen. Kohtaaminen.
Kilpailukyky. Prosessit. Vaikuttavuus. Tuloksellisuus. Poikkihallinnollisuus. Vastuullisuus. Muutoskyky.
Itsenäisyys. Tehokkuus. Byrokratia. Joustavuus. Kilpailukyky. Kaavoitus. Laadukkuus.
Väestökehitys. Sijainti. Yhdyskuntarakenne. Raideliikenne. Sijainti. Yhteistyö. Puistot. Keskusta. Viherlupaus. Polkupyöräily. Ekologisuus. Kansainvälisyys. Vastuullisuus. Tehokkuus. Kaupunkiviljely. Asuntopolitiikka. Maapolitiikka. Kaavoitus. Maine. Johtaminen.
Uudistuminen. Innovaatiot. Koulutus. Henkilöstö. Työmoraali. Osaaminen. Kehittyminen. Työhyvinvointi. Prosessit. Toimintakulttuuri. Motivaatio. Laillisuus. Teknologia. Yhteistyö. Rohkeus. Palvelut. Mahdollisuudet. Osallistaminen. Ennakointi.
Tehokkuuden esteet. Johtamiskulttuuri. Motivointi. Palkitseminen. Valta ja vastuu. Uudet tuotantotavat. Päätöksenteko. Delegointi. Luovuus. Rajojen kokeilu.
Osallisuus. Ympäristö. Terveys. Koulutus. Tasa-arvo. Maahanmuutto. Muuntautumiskyky. Ennaltaehkäisy. Ennakkoluulottomuus. Huomioonottaminen. Harkitsemiskyky. Sosiaalisuus. Arvostus. Liikunta. Vuorovaikutus. Asumismahdollisuudet. Harrastusmahdollisuudet. Huumori. Luottamus.
Ristiriidat. Luovuus. Painopistemuutokset. Uusorganisointi. Innovatiivisuus. Vuorovaikutteisuus. Kierrätys. Muuttuva. Uusiutuva. Verkostoiva. Ennakoiva. Yhteisöllinen. Tulevaisuusorientoiva. Koulutusmyönteinen. Päämäärätietoinen. Ekologisuus. Sosiaalisuus. Taloudellisuus. ITC. Eettisyys. Moraalisuus. Nationaalisuus. Inhimillisyys. Innostava.
Vahvuuksien korostaminen. Sijainti. Ikärakenne. Sopiva koko. Houkuttelevuus yrityksille ja ihmisille. Hallittavuus. Tehokkuus. Mahdollisuus ekologiseen elämään. Mahdollisuus reagoida ja menestyä elinkeinorakenteen muutoksissa.
Kriittisyys. Analyyttisyys. Oivallus. Luovuus.
Työnteon kulttuuri muututtava kunnissa. Ei suojatyötä. Vastuu. Kehittämisestä palkitaan. Turha byrokratia pois. Henkilöstöhallinto kilpailukykyiseksi
Henkilöstön saatavuus. Keravalaisuus. Itsenäinen Kerava - onko itseisarvo? Tietovarantojen avaaminen. Lähidemokratia. Palvelut kävelymatkan päässä. Joukkoliikenne. Nuoret. Pyöräily. Harrastukset. Sijainti. Päivähoito. Toisen arvostaminen. Yksinäisyyden vähentäminen. Monipuolinen asuminen. Rohkea. Koulutus.
Anja. Avoimuus. Yhteistyö. Asiakaslähtöisyys. Oikea-aikaisuus. Rohkeus. Muutosrohkeus. Laatutietoisuus. Innovatiivisuus. Kunnioitus. Kuuleminen. Tasa-arvo. Oikeudenmukaisuus. Johdonmukaisuus. Ihmisarvo.
Kuntarajat. Terveyspalvelut. Eläkeikä. Vanhuspalvelut. Lähiruoka. Maaseutu. Rakentaminen. Tasa-arvo.
 Ei kommentteja:

Lähetä kommentti